Fördelar med stenhus

smabilder_500x331px_insp_ad_puts
Stenhus är underhållsfria och hållbara

Naturligtvis gillar vi stenhus. Vi arbetar med stenhus varje dag och vi har genom åren bara blivit mer och mer övertygade om att det är det bästa byggnadsmaterialet att bygga hus med. Det finns många starka argument för att bygga sitt hus i sten och vi har försökt sammanfatta dem på ett överskådligt sätt. Mycket nöje med din läsning och börja gilla stenhus precis som vi!

ssf_slide_ark_500x700px_dusch
Stenhus är fuktsäkra

När du bygger ett stenhus bygger du ett hus som inte kan ruttna eller mögla. Stenhusets yttervägg byggs i ett skikt och fasadputs läggs direkt på stenmaterialet, vilket eliminerar risken för fuktskador. Ett hus som är byggt i sten behöver aldrig repareras eller renoveras på grund av fukt och mögel i stommen. Mögelsvampen trivs helt enkelt inte i ett stenhus.

En tung konstruktion i stenmaterial har många fördelar. Ett och samma material innebär större förutsägbarhet när det gäller reaktion på fukt, värme med mera, än när olika material blandas i en och samma vägg. Man slipper också problem med köldbryggor, skarvar och vindläckage. Inga plaster, limmer, köldbryggor eller andra konstigheter förekommer i stenväggarna.  Om väggen putsas blir den dessutom mycket tät. Ett stenhus innebär vidare att det inte finns några hälsorisker och framtida problem. Röta, insekter och rost biter som sagt inte på stenmaterial. Sten är oorganiskt och därmed immunt mot angrepp från fukt- och mögelsvampar.

ssf_slide_ark_vrum_brasa
Stenhus är brandsäkra

Stenhus är brandsäkrare och motstår brand bättre än hus byggda helt i trä. Stenmaterialet dämpar temperaturutvecklingen vid brand tack vare sin goda förmåga att absorbera och lagra värme. Hus av sten brinner inte ner i lika hög grad som hus byggda i till exempel trä. Skadorna i ett stenhus begränsas i de flesta fall till saneringsarbeten och arbeten för att återställa byggnaden. Detta innebär att det går snabbare och att det blir billigare att återställa ett stenhus efter en brand.

smabilder_500x331px_insp_paret1
Stenhus har en sund och behaglig inomhusmiljö

Att bygga ett stenhus är ett bra sätt att försäkra sig om att få en sund inomhusmiljö -– något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar. Stenmaterial är naturliga material och eftersom de är oorganiska avger de inga hälsofarliga gaser eller ämnen. Dessutom möglar eller ruttnar inte stenmaterial, vilket också är en stor fördel för hälsan, speciellt om man är allergisk. Stenhus är friska hus, där både stora och små kan känna sig trygga, trivas och må bra, generation efter generation.

Stenhus byggs med beprövade material som har använts i husproduktion under många år och är klassade som sunt byggnadsmaterial. Tack vare användandet av naturprodukter har väggmaterialet inga mätbara emissioner. Stenhus byggs för många års användning, därför måste alla material vara beständiga och allergisäkra. Stommen av sten gör att huset andas på ett naturligt sätt, och obehagliga överraskningar som röt- och mögelskador på bärande delar är helt enkelt inte möjliga i ett hus byggt i sten.

Ljudisoleringen i ett stenhus är mycket bra. Enligt en del studier, bland annat Moderna murade stenhus-teknisk utformning från Avdelningen för konstruktionsteknik, Lunds tekniska högskola, kan det skilja cirka 14 decibel i ljudnivå mellan ett stenhus och ett trähus. Detta kan utgöra en påtaglig skillnad om huset ligger i närheten av en trafikerad väg. Även ljudisoleringen invändigt påverkas positivt om man väljer att bygga i sten eftersom ljud mellan rum och våningsplan dämpas i större utsträckning än om man väljer en konstruktion i trä.

smabilder_500x331px_insp_gbg1_vrum
Stenhus är energieffektiva

Att bygga sitt hus i sten ger en hel del fördelar ur energisynpunkt. Tack vare de goda värmelagrande egenskaperna blir kostnaderna för uppvärmning/nedkylning låga i ett stenhus. Trögheten i stenen gör att både värme och kyla magasineras, vilket ger ett svalt och skönt hus på sommaren och ett behagligt varmt hus på vintern. Väggar i stenmaterial är täta och passagen av värme eller kyla genom väggen bromsas därmed på ett effektivt sätt. Eftersom läckor står för en stor del av energiförlusterna i ett hus är förmågan att stoppa läckor en stor fördel för sten som klimatsmart byggnadsmaterial.

Stenhus klarar utan problem energikraven i de nya byggreglerna från Boverket. Med stenmaterial får man ett välisolerat, tätt och energisnålt stenhus med låga driftkostnader. Sten är ett homogent, sunt och beständigt material vars goda värmeisoleringsegenskaper består under byggnadens hela livslängd. Sten är också ett material med stor värmetröghet. Det innebär att huset håller värmen inne på vintern och stänger den ute på sommaren – inomhusklimatet blir jämnt och behagligt året runt. Förmågan att jämna ut inomhustemperaturen ger ekonomiska fördelar genom att såväl värmebehovet som värmeeffektbehovet blir lägre i ett stenhus.

Stenhus är lufttäta och energisnåla hus. Ett hus ska vara så tätt som möjligt, d.v.s. ha en god täthet mot luftläckage, för att vara energisnålt och för att ventilationssystemet ska fungera som det är tänkt att göra. Det är enkelt att bygga stenhus med mycket god lufttäthet för att hålla ner energikostnaderna. Det behövs inga plastfolier, tätningsremsor med mera utan tätheten uppnås med ett enda skikt, lättbetongmaterialet.